Leveringsvoorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van Across4/DeGriekseWinkel handelend onder de handelsnaam ‘De Griekse winkel’, gevestigd te Groningen. De Griekse winkel is een merkeigendom van Across4/DeGriekseWinkel, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Groningen.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De Griekse winkel behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2. Levering
2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2. Levering zal plaatsvinden binnen 7 werkdagen, tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot 7 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant van De Griekse winkel een e-mail ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met De Griekse winkel te ontbinden, door dit schriftelijk (via via e-mail, brief of fax) aan De Griekse winkel te melden. De Griekse winkel zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen.
2.3. De Griekse Winkel is niet verwantwoordelijk voor bestellingen die niet geclaimd worden binnen maximum 30 dagen nadat ze geplaatst zijn.
2.4. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.5. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat De Griekse winkel het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
2.6. Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met De Griekse winkel te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2.7. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan De Griekse winkel te melden. De klant dient het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met De Griekse winkel terug te sturen naar een door De Griekse winkel vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
2.8. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met De Griekse winkel ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal De Griekse winkel deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat De Griekse winkel het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. De verzendkosten die De Griekse winkel heeft gemaakt om het artikel naar de klant toe te zenden zullen in mindering worden gebracht. De klant ontvangt dus de gedane betaling retour minus de verzendkosten.
2.9. De Griekse winkel behoudt zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van De Griekse winkel of de leverancier van het artikel) is beschadigd.
2.10. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van De Griekse winkel schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal De Griekse winkel de klant hiervan schriftelijk (via e-mail, brief of fax) in kennis stellen. De Griekse winkel heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

3. Prijzen
3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro`s en inclusief omzetbelasting (BTW). Voor bestellingen tot 10 kg in Nederland wordt een bijdrage in de verpakking – en verzendkosten van € 7,50 per bestelling per verzendadres (exclusief kerstpakketten en relatiegeschenken) in rekening gebracht, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Vanaf 10 kg zijn de verzendkosten € 13,00, bij bestellingen die zwaarder zijn dan 25 kg verzendkosten in overleg. TNT accepteert geen pakketten die zwaarder zijn dan 25 kg. In dit geval zullen we contact met u opnemen i.v.m. met extra verzendkosten.
3.2. De prijzen voor de kerstpakketten en de relatiegeschenken zijn exclusief btw en verzendkosten.
3.3. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.4. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Privacy
4.1 Indien u een bestelling plaatst bij De Griekse winkel dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van De Griekse winkel. De Griekse winkel houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
4.2 De Griekse winkel respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4.3 De Griekse winkel maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
4.4. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
4.5. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van De Griekse winkel. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van De Griekse winkel. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
4.6. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door De Griekse winkel over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van De Griekse winkel. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.
4.7. De Griekse winkel verkoopt uw gegevens niet. De Griekse winkel zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij de Griekse winkel. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

5. Garanties
5.1 De Griekse winkel staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.

6. Offertes
6.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt De Griekse winkel zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van drie werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden De Griekse winkel slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7. Overeenkomst
7.1. Een overeenkomst tussen De Griekse winkel en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door De Griekse winkel op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 De Griekse winkel behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

8. Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van De Griekse winkel gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Overmacht
9.1. De Griekse winkel is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van De Griekse winkel alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3. De Griekse winkel behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is De Griekse winkel gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10. Communicatie
10.1 De Griekse winkel is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en De Griekse winkel dan wel tussen De Griekse winkel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en De Griekse winkel.

11. Klachten
11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door De Griekse winkel serieus in behandeling worden genomen.
11.2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij De Griekse winkel (via e-mail, brief of fax).
11.3. De Griekse winkel zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. De Griekse winkel zal de klant hierover schriftelijk (via via e-mail, brief of fax) berichten.

12. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
12.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door De Griekse winkel geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
12.2. De Griekse winkel garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door De Griekse winkel geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

13. Diversen
13.1 Indien de klant aan De Griekse winkel schriftelijk opgave doet van een adres, is De Griekse winkel gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant De Griekse winkel een nieuw adres heeft doorgegeven.
13.2. De Griekse winkel is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.
13.3  De Griekse Winkel behoudt zich het recht om indien nodig en bij producten waar de naam van de fabrikant/producent niet expliciet wordt genoemd (in afwijking van de afbeelding) een ander gelijksoortige product van een andere producent aan te bieden.  Dus bij producten waar de naam van de fabrikant NIET expiciet is genoemd (bijvoorbeeld feta Dodoni, bier Mythos etc) kan de klant een gelijksoortige product van een andere fabrikant ontvangen.

14. Toepasselijk recht en geschillenregeling
14.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Griekse winkel is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen De Griekse winkel en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij De Griekse winkel er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de klant te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

15. Verkoop van alcoholhoudende dranken
15.1 Indien uw bestelling alcoholhoudende dranken bevat, geeft u door het accepteren van deze voorwaarden impliciet te kennen dat u de wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar hebt bereikt. Tevens overneemt u elke voorkomende aansprakelijkheid in dezen.

nix-8-logo